Laden...

Algemene voorwaarden

Art1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op ons adres of via overschrijving op vermelde rekening- nummers. Bij niet-betaling op de vervaldag, 14 kalenderdagen na facturatie, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 25% op jaarbasis. Bij niet-betaling na de vervaldag is de klant bovendien een schadevergoeding van 15% op het totale factuurbedrag en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling en dit met een minimum bedrag van 200 euro.

Art 2. De eigendom van de geleverde materialen gaat over op de klant na volledig betaling van de factuur. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering. De klant zorgt voor de leveringsmogelijkheid op de werf.

Art 3. De begin- en einddata van het werk worden enkel ten titel van inlichting vermeld. Overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of andere afspraken. De offertes blijven één mand bindend en zijn slechts geldig na ondertekening door de zaakvoerder of bestuur. Extra werken dat niet kon worden voorzien bij opmaak van de offerte word steeds doorgerekend aan de klant zonder mogelijkheid van discussie na ontvangst factuur en uitvoeren van de werken.

Art4. De klant moet de zichtbare gebreken inroepen binnen de 8 dagen na levering en/of plaatsing. Onze aansprakelijkheid is in dit kader enkel beperkt tot het verwisselen van de materialen, met uit- sluiting van alle kosten of schadevergoedingen. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk of min- stens binnen zeer korte tijd na de ontdekking worden ingeroepen op straffe van verval en de aangifte moet met een gedetailleerde klacht gebeuren.

Art 5. Weigert de klant een bestelling of kan door zijn toedoen niet of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd, dan is er een schadevergoeding verschuldigd van 35% op het totaalbedrag van de werkuren en 100% op het totaalbedrag van het bestelde materiaal. Bij weigering van maatwerk is de klant een schadevergoeding van 80% op het totaalbedrag van de werkuren en 100% op het totaalbedrag van het bestelde materiaal.(Excl. BTW en nevenkosten)

Art6. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onze lichte fout of de- ze van onze aangestelde, hetzij bij overlijden of lichamelijke letsels van de klant. Behalve bij opzet, zware fout of overlijden of lichamelijk letsel van de klant is onze aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering of de waarde van de aanneming en tot de rechtstreekse schade. On- rechtstreekse schade wordt niet vergoed.

Art 7. Wij nemen geen verantwoordelijkheid op tegenover de klant of derden die de site betreden en niet voldoen aan de voorgeschreven en/of opgelegde veiligheidsmaatregels.

Art8. De klant is verplicht om waardevol materiaal te verwijderen of te beschermen binnen de site.

Art 9. De klant moet zorgen dat de site vrij is en op een veilige manier bereikt kan worden. Indien er onvoorziene hindernissen zijn, wordt het verwijderen hiervan doorgerekend aan de klant.

Art 10. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden doorgerekend aan de klant.

Art 11. Wanneer door onvoorziene omstandigheden, toerekenbaar aan de klant, de geplande werken moeten aangepast en/of veranderd worden, worden de extra kosten doorgerekend aan de klant.

Art 12. De werken worden pas gestart wanneer er een voorschot is betaald die het kapitaal overkoepeld van het te leveren materiaal.

Art 13. De garantie op toestellen wordt vastgelegd door de fabrikant of leverancier.

Art 14. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingingen of van de overeenkomst mee.

Art 15. Indien de aannemer door gegronde redenen vind de werken te kunnen onderbreken en de overeenkomst stop te zetten is de zaakvoerder verplicht de klant hiervan zo snel mogelijk te informeren met de nodige begronding. De klant kan hier schriftelijk of via mail steeds een bezwaar op aantekenen en is de zaakvoerder verplicht binnen